Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА

У навчанні на магістерській освітній програмі «Лабораторна діагностика біологічних систем» 091
(Спеціальність "Біологія" 09), поєднуються медичні та біологічні складові. Таким чином студенти
отримують ґрунтовні знання досліджень в галузі медико-біологічних та ветеринарних наук, а також
оволодівають сучасними методами лабораторного дослідження біологічного матеріалу.
Магістр за спеціальністю Біологія 09, спеціалізація «Лабораторна діагностика біологічних систем»
під час навчання здобуває навики роботи в діагностичній лабораторії та навики аналітичного
мислення для аналізу отриманих результатів достатні, щоб займатися практичною діяльністю. Також
випускники програми можуть продовжити навчання на PhD програмах.
Магістр лабораторної діагностики біологічних систем отримує підготовку для здійснення
таких різновидів діяльності:

· дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
· охорона здоров'я та соціальна допомога;
· діяльність з охорони здоров'я людини;
· хімічне виробництво;
· фармацевтичне виробництво.

Навики та компетенції
Фахова компетентність магістра лабораторної діагностики біологічних систем передбачає:

оволодіння основними методами діагностики біологічних систем;
• знання біологічної сутності патологій метаболізму на молекулярному, клітинному та організменному
рівнях;
• опанування сучасних методів виявлення та оцінки перебігу патологічних процесів різних систем
органів;
• знання особливостей організації біотехнологічної лабораторії;
• вивчення принципів безпечного застосування біотехнологічних розробок;
• володіння методами досліджень in silico.
Навички дослідницької діяльності:

• володіння теоретичними знаннями медико-біологічних досліджень;
• здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження;
• вміння здійснювати бібліографічний пошук, джерелознавчі студії, аналіз та інтерпретацію текстів;
• використання новітніх інформаційних технологій (електронні ресурси, бази даних тощо) для
підвищення фахової кваліфікації;
• планування, організація і проведення наукових досліджень у галузі біологічних та медико-біологічних
наук;
• навички та культура наукової дискусії;
• публічні виступи на наукових заходах (круглі столи, наукові конференції);
• фахова комунікація англійською мовою.
Навички проектної та аналітичної діяльності:

• досконале володіння теоретичними знаннями про особливості біологічних наукових досліджень;
• розуміння особливостей різних прийомів, методів та форм наукового знання;
• опанування основних особливостей написання наукових робіт різного роду та рівня.
• володіння базовими знаннями техніки безпеки при роботі у діагностичній лабораторії;
• опанування основних вимог до організації робочого місця;
• опанування практичних навиків роботи з документацією, що стосується трудової діяльності;
Навчальний процес
Кафедра має сучасне обладнання для проведення наукової роботи у сфері клітинної та молекулярної
біології й біотехнології та використовує сучасну лабораторну базу клінічних та діагностичних центрів
Києва для проведення практичних занять.
В основу навчального процесу закладена ідеологія відповідності вимогам систем менеджменту
якості у лабораторній практиці. Випускники магістерської програми мають відповідну теоретичну та
практичну підготовку для роботи у лабораторіях з впровадженими системами менеджменту якості. У
співпраці з Міжнародною школою технічного законодавства та управління якістю, випускники
магістерської програми отримують додатковий кваліфікаційний сертифікат внутрішнього аудитора з
систем управління якістю по ISO 17025 та ISO 15189.
Зі студентами працюють висококваліфіковані професори кафедри лабораторної діагностики
біологічних систем НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Інститутом проблем безпеки АЕС НАН України, ТОВ
«Академічна клініка», Клінікою репродуктивної медицини «Надія», ТОВ «Інститут генетики
репродукції», ДП «Біомедичні технології УА», ТзОВ та Медичним центром «Ембріотек».
Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-
дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного
мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і
здатності до комунікації.
Оцінювання та оцінки
Загальний обсяг навчальної програми - 120 кредитів ЄКТС, у т. ч.:

· нормативні навчальні дисципліни та практика: гуманітарної та
· соціально-економічної підготовки - 6 кредитів, професійної та
· практичної підготовки - 62, 5 кредиту; вибіркові навчальні
· дисципліни -37, 5 кредиту, державна атестація - 14 кредитів.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до
«Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань». Критерії оцінювання знань і умови
визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до
відома студентів на першому занятті.
Державна атестація на здобуття кваліфікації магістра лабораторної діагностики біологічних систем у
НаУКМА здійснюється після завершення дворічного циклу навчання у формі захисту кваліфікаційної
роботи.
Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем» є
самостійним дослідженням проблемного питання з лабораторної діагностики, яке містить елементи
наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку наявних в медико-біологічній галузі підходів
до вирішення досліджуваної проблеми.
Необхідними умовами допуску до атестації є опанування всіх дисциплін навчального плану; наявність
вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, що рекомендована до захисту науковим
керівником; а також наявність зовнішньої фахової рецензії.


Магістерська програма Викладацький склад Вступ 2018 Анотації курсів
Кафедра лаб. діагностики
Вступ 2017