Монографії Підручники Патенти
 
 
Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Pylyp L.Y., Mykytenko D.O., Sudoma I.O., Zukin V.D. A novel androgen receptor mutation in a patient with
complete androgen insensitivity syndrome // Cytology and Genetics. - 2017. - Vol. 51. - P. 268-271.
Pylyp L.Y., Spynenko L.O., Verhoglyad N.V., Mishenko A.O., Mykytenko D.O., Zukin V.D. Chromosomal
abnormalities in products of conception of first-trimester miscarriages detected by conventional cytogenetic analysis: a review of
1000 cases // Journal of Assisted Reproduction and Genetics. - 2017. - doi: 10.1007/s10815-017-1069-1. [Epub ahead of print]
Руссу І. З. Мезенхімальні стовбурові клітини в умовах дії малих доз іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. К.
Родіонова, Н. К. Білько // Клітинна та органна трансплантологія. - 2017. - Т. 5, № 2.
Прилуцький М. П., Стародуб М. Ф. Якісний та кількісний аналіз поліамінів сперміну та спермідину, як
маркерів раку грудної залози з використанням імунобіосенсора на основі ППР/ М. П. Прилуцький, М. Ф. Стародуб /
Biotechnologia Acta. - 2017. - C. 58-65. (подано до друку)
Бойко Р. В. Порівняльний аналіз колонієутворюючої активності кісткового мозку мишей ліній СВА та Н у
процесі тривалого ?-опромінення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика.
- 2017. - Т.18, № 1. - С. 93-97.
Бойко Р. В. Порівняльний математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку у процесі
відновлення колонієутворюючих одиниць кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі із високою і
низькою потужностями доз / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. -
2017. - Т.18, № 3. (подано до друку).
Будаш Г.В., Білько Н.М. Ембріональні та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини та їх
диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в присутності ДМСО // Фізіологічний журнал. - 2017. (подано до
друку).
Бойко Р. В. Порівняльний аналіз колонієутворюючої активності кісткового мозку мишей ліній СВА та Н у
процесі тривалого ?-опромінення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика.
- 2017. - Т.18, № 1. - С. 93-97.
Pylyp L.Y., Mykytenko D.O., Sudoma I.O., Zukin V.D. A novel androgen receptor mutation in a patient with
complete androgen insensitivity syndrome // Cytology and Genetics. - 2017. - Vol. 51. - P. 268-271.
Прилуцький М. П. Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за
допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах / М. П. Прилуцький, М. Ф. Стародуб / Наукові
записки НаУКМА: природничі науки. - Т. 197. - 2017. - С. 62-75. - (подано до друку).
Bilko N. M.  Circulating hematopoietic progenitor cells in patients affected by Chornobyl accident /  N. M. Bilko, I.
S. Dyagil, I. Z. Russu, D. I. Bilko // Experimental Oncology. - 2016. - Vol. 38, N 4. - P. 242-244.
Chaplia O. V. Preimplantation development of human embryos with numerical chromosome abnormalities in vitro / O.
V. Chaplia, J. V. Gontar, N. M. Bilko // Cytology and Genetics <http://link.springer.com/journal/11956>. - 2015. - Vol. 49, № 4
<http://link.springer.com/journal/11956/49/4/page/1>. - P. 254-261.
Budash G. V., Bilko D. I., Bilko N. M. Differentiation of pluripotent stem cells into cardyomyocytes is influenced by
size of embryoid bodies // Biopolymers and Cell. - 2016. - Vol. 32(2). - P. 118-125.
Malysheva S., Budash G., Bilko N., Hescheler J. Alteration of SSEA-1 expression during the reprogramming of
murine embryonic fibroblasts // European Applied Sciences. - 2013. - Vol. 8. - P. 3-6.
Prylutskyi M., Starodub N., Bilko N. Determination of the Concentration of Polyamines with SPR-based Immune
Biosensor for Early Diagnostics of Breast Cancer // Journal of Biosensors and Bioelectronics. - 2016. - Vol. 7, Iss. 4. - P. 36-39.
Бойко Р. В. Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі
тривалого зовнішнього гамма-опромінення та після його припинення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М.
Білько // Ядерна фізика та енергетика. - 2016. - Т. 17, № 2. - С. 176-179.
Руссу І. З. Закономірності змін кількісних і якісних показників гемопоетичних стовбурових клітин у
культурі клітин в умовах дії радіонукліду стронцію-90 / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Д. І. Білько, Н. М. Білько //
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. - 2015. - Вип. 20. - С. 533-542.
Bilko D., Borodulin Y., Antoniuk N., Kolesnik I., Burban A., Entrapment modification of the polyacrylamide gel with
chitosan polymers for the purposes of surface activation for tissue engineering // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і
технології - 2016. - Т. 183. - С. 30-36
Будаш Г., Білько Н. Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в
кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками //
Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка Біологія - 2016. - Т. 1 (71). - С. 46-50.
Пилип Л.Я. Робертсонівські та реципрокні транслокації: частоти збалансованих варіантів сегрегації у
сперматозоїдах носіїв // Досягнення біології та медицини. - 2015. - № 1 (25). - С. 76 - 79.
Свеженцева І.О., Білько Д.І., Руссу І.З., Білько Н.М. Морфофукціональні характеристики клітин-
попередників еритроїдної ланки гемопоезу при терапії інгібіторами тирокіназ першого та другого покоління //
Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія - 2016. - Т. 184. - С.36 - 39.
Чапля О.В., Мельник Н.В., Боцюра Г.І. Результативність застосування гіалуронат-вмісного середовища
для селекції сперматозоїдів при ICSI / О.В. Чапля, Н.В. Мельник, Боцюра Г.І. // Клінічна ембріологія в Україні. -
2016. - №3. - С. 36-39.
Sviezhentseva I.O.,  Perekhrestenko T.P.,  Bilko D.I.,  Gordienko A.I.,  Diachenko M.V., Dyagil I.S unctional
activity of CD34-positive cells in chronic myeloid leukemia patients with different response to imatinib therapy / Sviezhentseva I.O.
// Experimental Oncology. - 2015. - № 37, Vol. 1. - P. 70 - 72.\
Perekhrestenko T. Mechanisms of resistance in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase
inhibitors / Perekhrestenko T., Diachenko M., Sviezhentseva I., Gordienko A., Bilko D. //Georgian Med News. - 2015. -  240 .
- P. 43-50.
Свеженцева И.А., Билько Д.И., Руссу И.З. Билько Н.М. Сравнительное исследование
морфофункциональной активности культивируемых in vivo и in vitro клеток костного мозга больных хронической
миелоидной лейкемией при терапии ингибиторами тирозинкиназ// Клеточные культуры. - 2015. - №31. - С. 14 -
25.
Бойко Р. В., Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М.  Математичний аналіз зміни функціональних
властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього опромінення з різною потужністю дози //
Ядерна фізика та енергетика. - 2015. - Т. 16, № 4. - С. 389-397.
Cвєженцева І.О., Білько Д.І., Білько Н.М., Дягіль І.С. Особливості еритропоезу при хронічній мієлоїдній
лейкемії у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ //Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. - 2014. - С.51-54.  
Малишева С.В., Борбуляк І.З, Білько Д.І., Білько Н.М., Хешлер Ю.  Особливості спонтанного
диференціювання транспозон-індукованих плюріпотентних стовбурових клітин миші // Вісник Запорізького
національного університету: Біологічні науки. - 2013. - № 2. - С. 96-103.
Boiko R.V, Bilko D.I., Borbulyak I.Z., Duplenko Y. K., Bilko N.M. The role of mathematical model of
hematopoietic system in explanation of the repair processes of hematopoiesis after disturbing effects of ionizing radiation // Kyiv-
Mohyla Journal. - 2012. - V. 3. - P. 1-6.
Білько Д., Малишева С.В., Будаш Г.В., Чапля О.В., Білько Н.М. Ембріональні стовбурові клітини.
Перспективи і проблеми їх використання // Проблеми екологічної біотехнології. - 2012.  -  № 1.
Будаш Г.В., Білько Н.М., Білько Д.І., Сарич Т. Застосування циклоспорину для підвищення ефективності
диференціювання плюрипотентних клітин в кардіоміоцити // «Проблеми екологічної та медичної генетики і
клінічної імунології» : збірник наукових праць. - 2012. - № 4 (112). -  С. 14-23.
Білько Д.І.,  Малишева С .В., Будаш Г.В., Чапля О.В., Білько Н.М. Ембріональні стовбурові клітини.
Перспективи і проблеми їх використання [Електронний ресурс.] // Проблеми екологічної біотехнології.-2012.-№ 1.
Дяченко М. В., Борбуляк І. З., Білько Д. І., Перехрестенко Т.П., Дягіль І.С., Білько Н. М. Функціональна
активність клітин-попередників кісткового мозку при хронічній мієлоїдній лейкемії пов’язана із індивідуальною
відповіддю на терапію // Вісник Дніпропетровського університету.  Серія: біологія, медицина. - 2012. - Вип. 3, т. 2.
- С. 26-31.
Малишева С.В., Білько Н.М., Білько Д.І., Сарич Т. Диференційний потенціал отриманих за допомогою
системи транспозонів індукованих плюріпотентних стовбурових клітин миші  // Проблеми екологічної та медичної
генетики і клінічної імунології. - 2012. - Т. 4 № 112. - С. 37-46.
Білько Д. І., Білько Н. М. Потенційні можливості ранніх ембріональних клітин формувати гемопоетичні
клітини в культурі тканин in vitro // Медицина сьогодні і завтра. Трансплантологія. - 2011. - № 1-2 (50-51). - С. 5- 9.
Чабан М.О., Давідовіч І.С., Антонюк Н.Г., Білько Д.І., Бурбан А.Ф. Одержання рН-чутливих альгінат-
агарових мікрокапсул для контрольованого вивільнення білкових лікарських  засобів// Наукові записки НаУКМА.-
2011.- Т.118: Хімічні науки і технології. - С.30-35.
Budash G., Saric T., Heschler J., Malysheva S., Bilko D, Bilko N. Comparison of methods for cardiomyocyte
differentiation of murine embryonic stem and induced pluripotent cells // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 119.
Malysheva S., Saric T., Hescheler J., Budash G., Bilko D., Bilko N. Expression of SSEA-1 in different clones of
reprogrammed murine embryonic fibroblasts // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 119. ­ P.21-25.
Кафедра лаб. діагностики
Вступ 2017